Informacje o zaświadczeniach

 

w/s usprawiedliwiania nieobecności uczniów w zajęciach szkolnych

 

Uprzejmie informujemy, tutejsza Klinika nie wystawia zaświadczeń (zwolnień) mających usprawiedliwiać nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych za czas świadczenia usług medycznych.

 

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) podstawowym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. W oparciu o treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz U nr 61, poz. 624 z późn. zm.) i załączniki nr 1-6 do w/w rozporządzenia kwestie organizacji pracy szkoły, obowiązków ucznia, prowadzenia dokumentacji przebiegu procesu nauczania i wychowania reguluje w statucie (ewentualnie regulaminie) sama szkoła. Statut szkoły określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: udziału w zajęciach edukacyjnych, (…) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

 

W obowiązującym porządku prawnym nie istnieje jakikolwiek przepis, w oparciu o który nauczyciel mógłby żądać od ucznia dostarczenia mu zaświadczenia (zwolnienia) wystawionego przez lekarza. Takie żądanie jest bezprawne, a fakt jego kierowania do ucznia winien być każdorazowo zgłaszany władzom szkoły.

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole składany jest przez opiekuna prawnego (rodzica) lub samego ucznia, gdy ten jest pełnoletni, z podaniem informacji o przyczynie absencji, w szczególności poprzez przedłożenie rachunku wystawianego przez Klinikę zawierającego dane o dacie i godzinie świadczonych usług medycznych.

Formularz Kontaktowy

    Lokalizacja Kliniki